Aximmetry 全球 销售

一般销售咨询
sales@aximmetry.com
Aximmetry - Katalin Chen, Sales Manager
Katalin Chen
Aximmetry全球总部, 高级销售经理
sales@aximmetry.com
Valentina Sarnyai
Aximmetry销售经理
sales@aximmetry.com
Aximmetry - Valentina Sarnyai, Sales Manager
Aximmetry - Adorjan Sipos, Global HQ, Sales Manager
Adorjan Sipos
Aximmetry销售经理
sales@aximmetry.com
Ida Li
Aximmetry销售助理
sales@aximmetry.com
Aximmetry - Ida Li, Global HQ, Sales Assistant
Guangzhou silhouette
Guangzhou
Hu Ya Chong
Aximmetry Certified Reseller
hu@oplus.asia
Aximmetry - Hu Ya Chong, Certified Reseller
Close
1/10